Reklamacje

1. Jeżeli zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Klient ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy przesyłka jest kompletna. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej przesyłkę dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody, a następnie skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
3. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
a) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z zawartą umową,
b) Klient traci uprawnienia do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy,
c) Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
4. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem opisującym stwierdzone niezgodności oraz sposób realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sklepu, wcześniej zawiadamiając o tym fakcie Sprzedawcę.
5. W przypadku terminowego i prawidłowego złożenia reklamacji Klient może w pierwszej kolejności żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. 
Jeżeli z podanych wyżej przyczyn Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku Klient może jedynie dochodzić innych roszczeń (tj. wymiany lub naprawy, a w następnej kolejności obniżenia ceny towaru).
6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Klientowi odpowiedzi w przedmiocie jej uwzględnienia lub nieuwzględnienia. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W razie odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przekazane uzasadnienie odmowy.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
8. Zwroty, wymiany, reklamacje prosimy wysyłać na adres: VENUS-MARILYN ul.Witosa 2,37-500 Jarosław. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
9. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)