Zwrot towaru

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może od umowy tej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed jego upływem, odpowiedniego oświadczenia.
2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. Klient powinien odpowiednio zapakować zwracany towar i na własny koszt dostarczyć go do firmy Sprzedawcy pod adres: VENUS-MARILYN,ul.Sienkiewicza 6/41,35-216 Rzeszów po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o zamiarze nadania przesyłki drogą mailową lub telefoniczną.
3. Zwrot kwoty należnej za zwrócony towar wraz z kosztami wysyłki towaru do konsumenta poniesionymi przez Klienta (w wysokości kosztów dostawy standardowej) następuje po sprawdzeniu stanu towaru oraz kompletu dołączonych dokumentów i akcesoriów, w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.